Stadgar för Klubb Maritim-Göteborg

/ Svensk sjöfartshistorisk förening (857205-1400)

 

Antagna vid föreningens årsmöte den 10 maj 2022

 

Allmän kommentar:

Stadgarna för KMG är idag otidsenliga och reglerar inte tydligt föreningens verksamhet och förutsättningarna för lokalen m.m. Kommunens föreningsförvaltning har pekat på viktiga förhållanden som måste regleras i stadgarna för att vi ska vara bidragsberättigade och få förutsättningar för lägre hyra hos HIGAB etc. Sammantaget behövs en större översyn, vilket har skett av Frans, Ragnar och undertecknad. Huvudföreningens stadgar har utgjort förebild för ändringarna. Våra förslag har försetts med kommentarer.   

 

§ 1 Föreningens firma och säte

Föreningens firma ska vara Klubb Maritim-Göteborg.

Svensk sjöfartshistorisk förening är bifirma.

Föreningen har sitt säte i Göteborg.

 

Kommentar:

Stadgandet motsvarar 1 och 2 §§ i dagens stadgar jämfört med 1 § i huvudföreningens stadgar. Bifirman Svensk sjöfartshistorisk förening framgår inte av dagens stadgar, vilket är en brist. 

 

§ 2 Medlemskap

Medlemskap som gäller för kalenderår ges fysisk eller juridisk person som stödjer föreningens ändamål, betalar medlemsavgift till Klubb Maritim – Svensk sjöfartshistorisk förening (huvudföreningen) och enligt dess indelning tillhör Klubb Maritim - Göteborg.

 

Kommentar:

Stadgandet motsvarar 4 och 13 §§ i huvudföreningens stadgar. Upplägget av medlemskapet med betalning till avgift till en huvudförening och medlemskap i en avdelning efter geografisk indelning av huvudföreningen framgår endast indirekt av våra stadgar idag, vilket kommunens föreningsadministration anser vara en brist.

 

§ 3 Föreningens ändamål och verksamhet

Föreningens ändamål är att dokumentera fartygs-, varvs- och sjöfartshistoria. Inom ramen för detta ändamål ska föreningen förvalta ett fotografiskt bildarkiv.

Föreningen ska i samarbete med sjöfartsnäringen och övriga aktörer inom sjöfartsklustret verka för att bevara det maritima kulturarvet likaväl som att främja intresset för dagens och morgondagens sjöfart.

 

Kommentar: 

Stadgandet motsvarar 3 § i huvudföreningens stadgar jämfört med 3 och 13 §§ i våra stadgar. Verksamheten framgår inte tydligt av våra stadgar idag, vilket kommunens föreningsadministration anser vara en brist. Stadgandet i första stycket om fotoarkiv är ett tydliggörande i förhållande till huvudföreningen.

 

§ 4 Information om föreningens verksamhet

Föreningen ska se till att möteskalender och övriga uppgifter om kommande verksamhet och kontaktpersoner på ett tydligt sätt annonseras i huvudföreningens tidskrift Båtologen, på hemsidor knutna till föreningen och i övrigt på lämpligt sätt.

 

Kommentar:

Stadgandet motsvarar 15 § i dagens stadgar. 

 

§ 5 Föreningens lokal

Föreningen ska i möjlig mån av resurser ha en lokal för arkiv och bibliotek samt social och övrig verksamhet inom ramen för ändamålet.

 

Kommentar:

Stadgandet motsvarar 12 § i dagens stadgar i mer tidsenlig form.

 

§ 6 Styrelsen och dess uppgifter

Föreningen leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Den ska bestå av minst fem personer jämte minst två ersättare. Mandattiden är två år och styrelsen utses på så sätt att ordföranden och halva styrelsen väljs vartannat år och resterande del av styrelsen växelvis på motsvarande sätt.

Årsmötet väljer posten som ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. I styrelsen ska ingå, förutom ordföranden, även sekreterare och kassör. Styrelsen utser föreningens kontaktperson.

Styrelsen sammanträder på tid som beslutas av ordföranden eller minst halva antalet övriga ledamöter.

 

Kommentar:

Stadgandet motsvarar 8 § stadgarna samt 7 § huvudföreningens stadgar och innebär ingen ändring i sak, förutom en ny reglering av föreningens kontaktperson.

 

§ 7 Firmateckning

Ordföranden och kassören tecknar föreningens firma var för sig.

Övriga ledamöter i styrelsen tecknar föreningens firma två i förening.

 

Kommentar:

Stadgandet motsvarar 9 § i stadgarna och innebär ingen ändring i sak.

 

§ 8 Föreningens räkenskaper

Räkenskaperna ska innefatta separata balans- och resultaträkningar.

Räkenskapsåret ska vara kalenderår.

 

Kommentar:

Stadgandet motsvarar 11§ i stadgarna och innebär ingen ändring i sak. Revisionen stadgas särskilt som i huvudföreningens stadgar.

 

§ 9 Revisorer

Föreningen ska ha två revisorer med en mandattid av två år som årsmötet utser växelvis vartannat år. 

 

Kommentar: 

Stadgandet motsvarar 11 § i stadgarna. Att revisorerna väljs växelvis är en praxis sedan många år som inte införts i stadgarna tidigare. 

 

§ 10 Valberedning

Årsmötet utser årligen en valberedning bestående av minst två ledamöter.

 

Kommentar:

Stadgandet motsvarar 10 § i stadgarna med en ny begränsning till minst två ledamöter, tidigare tre. Det har under senare år inte gått att få ihop en valberedning på tre personer. 

 

§ 11 Ordinarie årsmöte

Föreningens ordinarie årsmöte ska hållas innan februari månads utgång.

Årsmötet ska annonseras i föregående års sista nummer av huvudföreningens tidskrift Båtologen.

Röstberättigad vid årsmötet är den som betalat medlemsavgiften för innevarande år och som enligt 3 § tillhör Klubb Maritim-Göteborg.

Motioner till årsmötet ska vara föreningens sekreterare tillhanda senast den 31 december året innan årsmötet.

 

Kommentar:

Stadgandet motsvarar 5 och 6 §§ i stadgarna.

 

§ 12 Dagordning vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande punkter ingå i dagordningen:

1. Upprättande av röstlängd.

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av ordförande, sekreterare och justeringsperson tillika rösträknare.

5. Föredragning av föregående års verksamhetsberättelse

6. Föredragning av revisionsberättelse.

7. Behandling av ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare för kommande år.

9. Val av styrelseledamöter och ersättare.

10. Val av revisorer.

11. Val av valberedning.

12. Behandling av skriftliga ärenden anmälda senast en månad före årsmötet.

13. Mötets avslutande.

 

Kommentar:

Stadgandet motsvarar 7 § i stadgarna och innebär ingen ändring i sak.

 

§ 13 Verksamhetsberättelse m.m.

Verksamhetsberättelsen ska inkludera förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning.

Av verksamhetsberättelsen ska tydligt framgå hur stor del av medlemsavgiften som återförts till föreningens medlemmar.

Föreningen ska till huvudföreningens styrelse inkomma med verksamhetsberättelse för föregående år samt årets årsmötesprotokoll senast den 15 mars.

 

Kommentar:

Stadgandet motsvarar 11 och 14 §§ stadgarna med språklig korrigering. Andra stycket innebär ett förtydligande av hur mycket av medlemsavgiften som återgått till medlemmarna i KMG, vilket är en obligatorisk uppgift i förhållande till kommunens föreningsförvaltning.

 

§ 14 Ändring av stadgar

Förslag på ändringar i föreningens stadgar ska meddelas medlemmarna senast en månad innan föreningens årsmöte.

För ändring av föreningens stadgar krävs två tredjedels majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten med minst sex månaders mellanrum.

Årsmötet får, med undantag från första stycket, göra en mindre ändring av föreningens stadgar som inte har ekonomisk betydelse om den får tre fjärdedels majoritet vid årsmötet. 

 

Kommentar:

Enligt gällande stadgar kan föreningens stadgar ändras på ett enda ordinarie årsmöte, vilket inte är tillfredsställande. Det nya stadgandet har utarbetats efter förebild från huvudföreningens stadgar och innebär att endast enklare ändringar som inte har ekonomisk betydelse kan beslutas vid ett årsmöte.

 

§ 15 Extra medlemsmöte

Styrelsen får vid behov kalla till extra medlemsmöte med samma beslutanderätt som ordinarie årsmöte, varvid endast de ärenden får behandlas som framgår av kallelsen.

Vid extra medlemsmöte ska dagordning gälla enligt 11 §, punkterna 1-4.  

 

Kommentar:

Bestämmelser om extra medlemsmöte finns inte i stadgarna, vilket är en brist. Bestämmelsen har utformats efter förebild från huvudföreningens stadgar.

 

§ 16 Föreningens upplösning

För att upplösa föreningen krävs beslut vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.

Om föreningen upplöses ska tillgångarna efter slutredovisning överlämnas till Svenska Sällskapet för räddning af Skeppsbrutne (SSRS, Sjöräddningssällskapet).

 

Kommentar:

Bestämmelser om föreningens upplösning finns idag i 18 §. Däremot finns inga bestämmelser om hur tillgångarna efter upplösningen ska disponeras. Detta har kommunens föreningsförvaltning ansett vara en så stor brist att bidrag från dem inte kommer att utgå om detta inte regleras. Stadgandet har hämtats från huvudföreningens stadgar och godkänns av föreningsförvaltningen.