STADGAR FÖR KLUBB MARITIM – GÖTEBORG (857205-1400)

ANTAGNA VID FÖRENINGENS ÅRSMÖTE DEN 2 FEBRUARI 2006

S 13 ÄNDRAD VID FÖRENINGENS ÅRSMÖTE DEN 5 FEBRUARI 2013

STADGARNA OMTRYCKTA DEN 4 FEBRUARI 2014

$ 1

Avdelningens namn skall vara Klubb Maritim - Göteborg,

$ 2

Avdelningens hemvist skall vara Göteborg.

$ 3

Avdelningens verksamhet bestäms av Klubb Maritims och avdelningens stadgar.

$ 4

Avdelningen skall verka för och bevaka Klubb Maritims intressen.

$ 5

Avdelningens årsmöte skall hållas före februari månads utgång.
Mötet annonseras i föregående års sista nummer av Båtologen.

$ 6

Röstberättigad vid avdelningens årsmöte är den som tillhör avdelningen och erlagt årsavgiften till Klubb Maritim.
Valbar är den som tillhör Klubb Maritim och som erlagt årsavgiften till föreningen.

$ 7

Vid avdelningens årsmöte skall följande punkter vara med:
1. Upprättande av röstlängd.
2. Angående mötets utlysande.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman tillika rösträknare för årsmötet.
5. Föregående års verksamhetsberättelse.
6. Kassörens rapport för föregående år.
7. Revisionsberättelse för föregående års räkenskaper.
 8. Styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare i styrelsen.
10. Val av styrelseledamöter och ersättare.
11. Val av revisorer.
12. Val av valberedning,
13. Skriftliga ärenden anmälda senast en månad före årsmötet.
14. Mötets avslutande.

$ 8

Avdelningens styrelse utses av årsmötet och skall bestå av minst fem personer jämte minst två ersättare.
 Arsmötet väljer posten som ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen sig självt.
I styrelsen skall ingå, förutom ordföranden, även sekreterare och kassör.
Mandattiden är två (2) år och styrelsen utses på så sätt att ordföranden och halva styrelsen
utses ena året och resterande det andra året. Ordföranden är avdelningens kontaktperson.

$ 9

Ordföranden och kassören tecknar föreningens firma var för sig, övriga i styrelsen två i förening,

$ 10

En valberedning bestående av minst tre ledamöter utses årligen av årsmötet.

$ 11

Avdelningen ansvarar själv för alla sina åtaganden. Räkenskaperna skall innefatta separata balans och
resultaträkningar och granskas av två av årsmötet utsedda revisorer, som väljs för varje räkenskapsår.
Räkenskapsåret skall vara kalenderår.

$ 12

Avdelningen skall ha en egen lokal, åtminstone fram till 2020, som skall vara öppen
för medlemmar minst en gång i veckan året om.

$ 13

Avdelningen skall, i samarbete med Länspumpen Sjöfartshistorisk förening,
men också med sjöfartsnäringen och övriga aktörer inom sjöfartsklustret,
verka för att bevara det maritima kulturarvet
likaväl som att främja intresset för dagens och morgondagens sjöfart.

$ 14

Avdelningen skall till Klubb Maritims styrelse inkomma med verksamhetsberättelse,
årsmötesprotokoll och ekonomisk redovisning för föregående år senast den 15 mars.

$ 15

För införande på Klubb Maritims hemsida och i varje nummer av Båtologen under rubriken
Möteskalendern skall avdelningen meddela ansvarig webbmaster/Båtologens redaktör dels namn och
telefonnummer till avdelningens kontaktperson, dels uppgift om kommande möten och möteslokal.

$ 16

För att vara giltig skall avdelningens stadga och eventuella förändringar av denna ha meddelats
avdelningens medlemmar senast en månad före avdelningens årsmöte. Avdelningens årsmöte fattar beslut,
vilket därefter fastställs av Klubb Maritims styrelse. Andringar skall godkännas på samma sätt.

$ 17

Motioner till årsmötet skall vara sittande sekreterare tillhanda senast den 31 december året innan årsmötet.

$ 18

Beslut om upplösning av avdelningen skall fattas vid två på varandra ordinarie årsmöten.
Då beslutas även hur tillgångarna skall disponeras.