Stadgar för Klubb Maritim - Göteborg

    / Svensk sjöfartshistorisk förening (857205-1400)

     Antagna vid föreningens årsmöte den 10 maj 2022

§ 1 Föreningens firma och säte
Föreningens firma ska vara Klubb Maritim-Göteborg.
Svensk sjöfartshistorisk förening är bifirma.
Föreningen har sitt säte i Göteborg.

§ 2 Medlemskap
 Medlemskap som gäller för kalenderår ges fysisk eller juridisk person som stödjer föreningens ändamål,
betalar medlemsavgift till Klubb Maritim – Svensk sjöfartshistorisk förening (huvudföreningen)
och enligt dess indelning tillhör Klubb Maritim - Göteborg.

§ 3 Föreningens ändamål och verksamhet
Föreningens ändamål är att dokumentera fartygs-, varvs- och sjöfartshistoria.
Inom ramen för detta ändamål ska föreningen förvalta ett fotografiskt bildarkiv.
Föreningen ska i samarbete med sjöfartsnäringen och övriga aktörer inom sjöfartsklustret
verka för att bevara det maritima kulturarvet likaväl som att främja intresset för dagens och
morgondagens sjöfart.

§ 4 Information om föreningens verksamhet
Föreningen ska se till att möteskalender och övriga uppgifter om kommande verksamhet
och kontaktpersoner på ett tydligt sätt annonseras i huvudföreningens tidskrift Båtologen,
på hemsidor knutna till föreningen och i övrigt på lämpligt sätt.

§ 5 Föreningens lokal
Föreningen ska i möjlig mån av resurser ha en lokal för social verksamhet
samt för arkiv och bibliotek inom ramen för ändamålet.

§ 6 Styrelsen och dess uppgifter
Föreningen leds av en styrelse som väljs av årsmötet.
Den skall bestå av minst fem personer jämte minst två ersättare.
Mandattiden är två år och styrelsen utses på så sätt att ordföranden och halva styrelsen väljs vartannat år
och resterande del av styrelsen växelvis på motsvarande sätt.
Årsmötet väljer posten som ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
I styrelsen ska ingå, förutom ordföranden, även sekreterare och kassör.
Styrelsen utser föreningens kontaktperson.
Styrelsen sammanträder på tid som beslutas av ordföranden eller minst halva antalet övriga ledamöter.

§ 7 Firmateckning
Ordföranden och kassören tecknar föreningens firma var för sig.
Övriga ledamöter i styrelsen tecknar föreningens firma två i förening.

§ 8 Föreningens räkenskaper
Räkenskaperna ska innefatta separata balans- och resultaträkningar.
Räkenskapsåret ska vara kalenderår.

§ 9 Revisorer
Föreningen ska ha två revisorer med en mandattid av två år som årsmötet utser växelvis vartannat år. 

§ 10 Valberedning
Årsmötet utser årligen en valberedning bestående av minst två ledamöter.

§ 11 Ordinarie årsmöte
Föreningens ordinarie årsmöte ska hållas innan februari månads utgång.
Årsmötet ska annonseras i föregående års sista nummer av huvudföreningens tidskrift Båtologen.
Röstberättigad vid årsmötet är den som betalat medlemsavgiften för innevarande år och som enligt 3 § tillhör Klubb Maritim-Göteborg.
Motioner till årsmötet ska vara föreningens sekreterare tillhanda senast den 31 december året innan årsmötet.

§ 12 Dagordning vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande punkter ingå i dagordningen:

1. Upprättande av röstlängd.

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av ordförande, sekreterare och justeringsperson tillika rösträknare.

5. Föredragning av föregående års verksamhetsberättelse

6. Föredragning av revisionsberättelse.

7. Behandling av ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare för kommande år.

9. Val av styrelseledamöter och ersättare.

10. Val av revisorer.

11. Val av valberedning.

12. Behandling av skriftliga ärenden anmälda senast en månad före årsmötet.

13. Mötets avslutande.

§ 13 Verksamhetsberättelse m.m.
Verksamhetsberättelsen ska inkludera förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning.
Av verksamhetsberättelsen ska tydligt framgå hur stor del av medlemsavgiften som återförts till föreningens medlemmar.
Föreningen ska till huvudföreningens styrelse inkomma med verksamhetsberättelse för föregående år
samt årets årsmötesprotokoll senast den 15 mars.

§ 14 Ändring av stadgar
Förslag på ändringar i föreningens stadgar ska meddelas medlemmarna senast en månad innan föreningens årsmöte.
För ändring av föreningens stadgar krävs två tredjedels majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten
med minst sex månaders mellanrum.
Årsmötet får, med undantag från första stycket, göra en mindre ändring av föreningens stadgar
som inte har ekonomisk betydelse om den får tre fjärdedels majoritet vid årsmötet. 
För att vara giltig ska ändringen i föreningens stadgar fastställas av huvudföreningens styrelse.

§ 15 Extra medlemsmöte
Styrelsen får vid behov kalla till extra medlemsmöte med samma beslutanderätt som ordinarie årsmöte,
varvid endast de ärenden får behandlas som framgår av kallelsen.
Vid extra medlemsmöte ska dagordning gälla enligt 11 §, punkterna 1-4.  

§ 16 Föreningens upplösning
För att upplösa föreningen krävs beslut vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.
Om föreningen upplöses ska tillgångarna efter slutredovisning överlämnas till
Svenska Sällskapet för räddning af Skeppsbrutne (SSRS, Sjöräddningssällskapet).